Categories
कथा सुंदर नवरा

सुंदर नवरा – भाग ४

सकाळ झाली पण सरिता तिथेच बसून होती, अजून रडत होती. उदास बसली होती.

पुन्हा तोच आवाज आला आणि खांद्याला स्पर्श झाला

ए राणी, अशी उदास नाही चांगली वाटत तू .. तुला आवडत नाही का मी? मी आल्यावर तर खुश राहा.

सरिता ने पुन्हा त्याला घट्ट मिठी मारली. आता ती त्याला सोडायला तयार नव्हती. एकाच प्रश्न

कुठे गेला होतास तू मला सोडून?

ए राणी, इतकं कसं प्रेम करतेस गं माझ्यावर?

मी तुझाच आहे, कुठे नाही जात तुला सोडून. चल लवकर तयार हो आणि जा कामावर

सरिता आता शांत झाली आणि कामावर गेली. आता तिला फार हायसं वाटत होतं. तिला जे हवं ते मिळालं होतं. सगळं कसं अलबेल चाललं होतं.

दिवसांमागुन रात्री उलटल्या…

ते दोघे रोज भेटू लागले, तिने पाहिलेलं प्रत्येक स्वप्न पूर्ण झालं होतं, सत्यात उतरलं होतं. दोघांमध्ये कोणीही तिसरा व्यक्ती नव्हता. फक्त दोघेच. त्यांच्या वेगळ्या विश्वात. इतक्या दिवसात कधीच त्यांनी एकमेकांचा भूतकाळ जाणून घेतला नाही. भविष्य देखील त्यांनी असली धर्तीवर रंगवले नव्हते. सगळं स्वप्नासारखं सुंदर. हो हेच तर हवं होतं सरिताला.

त्याच्या सोबत प्रत्येक क्षण ती जगत होती, अनुभवत होती. त्यांच्यातली जवळीक वाढली. त्यांना मर्यादाही उरल्या नव्हत्या. ते दोघे ज्या विश्वात होते त्याला वास्तवाचं भान अजिबात नव्हतं.

सरिता च्या नाराजीवर नेहमी एक उत्तर असायचं त्याच्याकडे

सगळं नीट होईन. तुझ्या मनासारखं होईन. माझं वचन आहे

कधी बॉस शी पटत नव्हते तर बॉस ची जागाच तिला मिळाली, पैसे भरभरून आले, पदोन्नती, आर्थिक सुबत्ता, वाढत अहंम. तिचे ज्याने मन दुखावले त्याची अवस्था बिकट होत असे, तो माफी मागायला येत असे. तिला कोणीही उलट बोलत नसे. कोणताही सवाल केलेला तिला चालत नव्हता. ती जिथे जात असे तिथे लोकं तिच्या दिमतीत हाज़िर होत असे. बरेच लोक तिला न ओळखतानाही घाबरू लागले होते.

पण हळूहळू तिचे लोकं तिच्यापासून दूर होऊ लागले. अर्थातच सरिताला काही वाईट वाटत नव्हते ह्या गोष्टीचे.

अनेक महिने उलटले आणि तो बोलला

आपण लग्न करूयात?

हो ….

सरिता खूप खुश झाली. तिचे सगळे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरली होती

Categories
कथा सुंदर नवरा

सुंदर नवरा – भाग ३

तिच्या सर्वांगावर शहरे आले होते. हा तोच आवाज आहे का ज्याची ती अगदी आतुरतेने वाट पाहात होती? पुढचे अनेक प्रश्न तिच्या मनात येण्या आधीच ती मागे वळली..

तिचे डोळे स्थब्द झाले.

पुन्हा आवाज आला

ए राणी, अशी उदास नको होऊस ना. जशी आहेस तशीच राहा ना. खूप सुंदर आहेस तू…

सरिता आता हळू हळू शुद्ध हरपू लागली, तितक्यात त्याने तिला सावरलं.

ती त्याच्याकडे पाहत होती, हळू हळू तिचे डोळे पाणावले, ती खूप निरखून त्याला पाहत होती. तिच्या नजरेत अपार प्रेम होते, खूप प्रश्न होते, तक्रारी होत्या.

तिने घट्ट मिठी मारली आणि ओक्साबोक्सि रडू लागली.
सरिता

इतकी परीक्षा घेता का कोणी?

किती वाट पहिली मी तुझी, वेडी झालीये मी तुझ्यासाठी, तुला माहिती आहे मी फक्त आणि फक्त तुझ्यासाठी रोज सजून होते, तुझ्या चेहऱ्याची वाट पाहत, तुझ्या आवाजाची वाट पाहत, तुझ्या सहवासाची स्वप्न पाहत. तुला काहीच काळजी वाटली नाही का? सांग ना.. का इतका उशीर केलास यायला? तुझ्यात हरवून जायचंय मला. माझं खूप प्रेम आहे तुझ्यावर…

त्याने तिच्या डोक्यावरून पाटीवर हाथ फिरवला आणि बोलला

शांत हो गं माझी राणी, मी हि खूप प्रेम करतो तुझ्यावर, म्हणून तर इतक्या दुरून आलो. फक्त आणि फक्त तुझ्यासाठी

सरिताने मिठी सोडली आणि थोड्या दुरून त्याला मन भरून पाहत होती. तिच्या आसवांचा अडसर तिने दूर केला आणि पुन्हा त्याच्याकडे पाहत राहिली.

चार ते पाच तास उलटले. ती कामावर जायचे विसरली होती. त्याने तिला हळूच जवळ केले आणि बोलला

उपाशीच ठेवणार आहेस का तुझ्या राजाला?

ती हळूच हसली आणि स्वयंपाक घरात गेली, तिने भरभर जेवण बनवले आणि त्याला स्वतःच्या हाताने भरवत होती, अधून मधून तोही तिला भरवत होता. दोघांमध्ये काही संवाद होत नव्हता, दोघेही फक्त एकमेकांकडे पाहत होते. सरिताच्या डोळ्यातून मधूनच अश्रू गळत होते, आणि तो ते टिपून घेत होता.

आता सरिता त्याच्या मांडीवर डोके ठेऊन झोपली, आताही त्यांच्यात संवाद नव्हता, तो हळू हळू तिच्या केसांतून हात फिरवत होता. सरिताला हि स्वर्गानुभूती वाटू लागली, तिचा डोळा कधी लागला काहीच कळले नाही.

रात्री एक वाजता जाग आली, तो तिथे नव्हता. ती झटकन उठली आणि त्याला शोधू लागली. सगळ्या खोल्यांमध्ये तिने पहिले ती एकदा, दोनदा, अनेकदा पाहू लागली, सैरावैरा धावू लागली, तिला चैन पडत नव्हते, ती पुन्हा पुन्हा शोधत होती. अचानक नजर दरवाज्यावर गेली तर दार उघडे दिसले, मग तिला अन्दाज आला कि तो गेला.

ती पुन्हा उदास झाली आणि लिविंग रूम मधेच बसून राहिली. गुडघ्यांवर हात आणि डोके ठेऊन विचार करू लागली, रडू लागली. ती एकटीच बडबडत होती.

काय चुकले रे मी राजा? मी जेवण तर चांगलं केला होता ना, तुला काही चुकून बोलले का मी? मी रडल्यामुळे चांगली नव्हते दिसत रे, परत ये ना.

सरिता हरवली होती, तिला सहन होत नव्हते. तिचे मन काहीही अंदाज काढू लागले. ती पुन्हा खिन्न झाली होती.

Categories
कथा सुंदर नवरा

सुंदर नवरा – भाग २

सकाळचा अलार्म वाजला आणि ती जागी झाली. स्वप्नं तुटलं… खरंच तुटलं स्वप्न?

ती आतासुद्धा त्याच स्वप्नात हरवलेली होती. तिला वाटत होतं हे सगळं खरंच घडलं. ती शहरलेली होती, खूप प्रसन्न वाटत होतं. एखाद्या नव्या शक्तीचा संचार व्हावा तशी ती झरझर सगळं काम करत होती.

अनेक दिवस उलटले, ती त्या स्वप्नातून बाहेर येऊ शकत नव्हती. अचानक तिच्या वाचण्यात आलं कि स्वप्न खरे होतात, आपण ते करू शकतो. ती पुन्हा जिद्दीला पेटली. ती कळत नकळत तसे घर शोधू लागली.

एक दिवस तिला ते घर सापडलं, अगदी तेच घर, तिच्या आवाक्यात, फक्त थोडं लांब कांदिवली ला होतं. तिने ताबडतोब दलालाला फोन लावला आणि सांगितलं कि हा फ्लॅट तिला भाडेतत्वावर हवा आहे आणि कसलाही विचार ना करता तिने टोकन किंमत पाठवून दिली. जेव्हा तिने पहिली भेट दिली त्या घराला तेव्हा ती पूर्ण शहरलेली होती, तिला तो तिथेच असल्याचा भास होत होता. दलाच्या प्रश्नांना उत्तर देत नव्हती, फक्त आनंदाने सगळं घर पाहत होती. सगळा व्यवहार झाला. ती ताबडतोब राहायला आली.

आता ती रोज कामावरून लवकर घरी येऊ लागली, ती वेड्या आशेत होती कि तो दिसेन, तो येईन, तिला भेटेन, तिला बोलेन कि तो तिच्यावर प्रेम करतो. त्यांचं लग्न आणि मुलांची नावं सगळं ठरलं होतं. ती रोज संध्याकाळी नटून थटून बसायची, त्याची वाट पाहत होती. तो आला कि त्याच्याशी अशी बोलेन असं वागेन, त्याचा हात हातात घेईन, त्याच्याबरोबर बालकनीत गप्पा मरेन, त्याच्या खांद्यावर डोकं ठेऊन झोपून जाईन. सगळ्याचा सराव करत होती. तिला सतत भास होत होता कि तो तिला पाहतोय. ती बऱ्याच वेळा बालकनीत, खिडक्यांतून बाहेर डोकावून पाहत होती कि तो इथेच कुठे राहत असावा. एकदा तिने एका मुलाला पाहिले जो समोरच्या इमारतीतून तिच्याकडेच पाहत होता, थोडा सावळा होता, देखणा होता. पण… तो हा नव्हता

अनेक दिवस उलटले, आता तिचा भ्रमनिरास होऊ लागला होता. आता तिला वाटत होते हे तिच्या मनाचे खेळ.
ती खूप रडली, तिचं हृद्य तुटलं होतं.

ती तशाच उतरत्या चेहऱ्याने कामावर जायला निघाली. लिविंग रूम मधून दरवाजाकडे जात असताना …

अचानक कोणीतरी खांद्यावर हाथ ठेवला आणि आवाज आला

ए राणी, अशी उदास नको होऊस ना.

Categories
कथा सुंदर नवरा

सुंदर नवरा – भाग १

सरिताच्या योजने नुसार आता ती वेळ आली होती कि ती तिच्यासाठी सुंदर नवरा शोधेन, आज तिचा चोविसावा वाढदिवस होता आणि तिला हे लक्षात देखील नव्हते.

रात्री चे दहा वाजले होते ती नुकताच तिच्या फ्लॅट मध्ये आली, नेहमी प्रेमाने आजही कामाची दगदग होती, खूप मेहनतीने अभ्यास करून तिने हि नौकरी मिळवली होती, तिच्या योजनेनुसार तिला चांगला पगार मिळत होता. तिने घरी आल्या आल्या बॅग सोफ्यावर टाकली आणि पलंगावर आडवी झाली. खूपच जास्त थकली होती. आणि अचानक आईचा फोन आला

सरिता

काय गं आई? आता कुठे फोन केलास तू? किती थकले मी, आता नाहीये माझ्यात बोलायची ताकत. उद्या बोलू आपण

आई

अगं असा काय करतेस, इतकं काय ते काम करायची गरज आहे? आणि तू जेवलीस का? कसली जेवलीस तू नक्की घरी येऊन पसरली असणार तू, अगदी हातपाय ना धुवता. चांगली ओळखून आहे मी तुला, नजरेसमोर अस्वछता ठेवायची, आता तर काय मोकळं रान भेटलं वेडीला, सांगत होते परी ला बरोबर ठेव, ती नाही तर दुसरी फ्लॅटमेट ठेव. पण नाही आम्हाला स्वछंद जगायचं, हवं ते करायचं, कसलं भाण ठेवायचं नाही, मन मर्जी वागणं शोभत नाही पोरींना, नको ते संकट लागेन मागे. सांगून ठेवते मी.

सरिता

काय गं, मी थकले इतके आणि काय पकवतेस मला?

आई

काय? पकवते? अगं काय ते जिभेला हाड तुझ्या? सगळी नाती तुटली तुझ्यासारख्या मुली मुळे. काय कामाचा हा फटकळ पणा? किती जणांना दुखावलंस तू. सगळे दूर झालेत. शेवटची भेट तरी कोणी देईन कि नाही ठाऊक नाही आम्हाला दोघांना. एकटी म्हणून लाडावली. काय बिघडलं कोणी चांगलं स्थळ आणलं तर? त्यांनी काही पाप नव्हतं केलं त्यांचा अपमान करायला

सरिता

आई बस…

आई

का काय झालं? फक्त दिसायला सावळा होता. पण देखणाच होता. बरं नुसतं मना करून चाललं असतं पण तू त्यांच्या आई वडिलांचाही अपमान केलास. चूक झाली गं बाई, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला फोन केला होता. दिवसभर वाट पहिली कि तुला आठवण येईन आई बापाची, पण नाही मूर्ख आहोत आम्ही. तुझ्या जीवाला धोका नको म्हणून पोट फाडून जन्म दिला तुला, आमची मुलाची हौसही मारली आम्ही तसंच जगलो दुःख गिळत

सरिता

या पुढे अजिबात फोन करू नकोस मग

आई बाबांनी पुन्हा फोन ना करण्याचा ठरवलं – आपण निपुत्रिक आहोत असं समजू
सरिता फार जास्त चिडली होती
आज चोवीस वर्षाची झाली तिच्या योजनेनुसार ती कामाला लागली होती, पण तिची योजना योग्य नव्हती. जश्या पैशाच्या मागे सुंदर मुली लागतात तसाच एखादा सुंदर मुलगा तिच्या पैशासाठी तिच्याशी लग्न करेन असा तिचा समज होता

त्या दृष्टीने किंवा त्या वाटचालीचे तिचे प्रयत्न नव्हते. ती फक्त वाट पाहत होती. आज पर्यंत तिच्या आयुष्यात कोणीच आलं नव्हतं. किंबहुना ती कोणाला तशी संधीच देत नव्हती. तिच्या सुंदरतेच्या व्याख्येत येणारा एकही मुलगा तिला दिसला नव्हता. मुंबई सारख्या शहरात दिग्गज नावाजलेल्या कंपनी मध्ये ती काम करत होती. आणि तिच्या कडे आज एक गोष्ट अजिबात नव्हती ती म्हणजे वेळ.

अचानक सरिताच्या लक्षात आलं तिचं मूळ उद्दिष्ट, ते म्हणजे सुंदर नवरा शोधणे, आता तिची जिद्द शिघेला पोचली.

ती विचार करत करत झोपली

अचानक एका सुंदर स्वप्नात तिने प्रवेश केला.

सरिता पहिल्या माळ्याच्या मोठ्या बाल्कनीत बसली होती. समोर खूप सुंदर गार्डन होतं. काही मुलं खेळत होते. सकाळचा सुंदर प्रकाश समोर चहा आणि टोस्ट आणि ऑम्लेट … ऑम्लेट कोणी आणले ? सरिताच्या शैलीत बसणारे नव्हते हे… तिने पाहिलं दुसऱ्या खुर्चीवर कोणीतरी बसलं होतं. ती दचकली, थोडी घाबरली … पण तो खूपच सुंदर होता. अगदी तिला हवा तसाच.

लांब चेहऱ्याचा, दाट केसांचा, छान कलर केलेले केस, नीटशी दाढी, गोरापान, उंच आणि काटक शरीराचा. त्याचे डोळेही निळे होते, हाणुऊटीवर खड्डाही होता, फक्त हसल्यावर खळी पडते कि नाही हेच कळणं बाकी होतं.
सफेद सूट मध्ये बसला होता त्याने अचानक तिच्या कडे पाहिलं
अत्यंत आत्मविश्वासाने तिच्याकडे पाहत हसला आणि त्याची खळी दिसली, तो म्हटला

खूप सुंदर आहेस तू

त्याने उठून तिच्या कपाळावर चुंबन घेतले

सरिता सातव्या ढगात होती

मराठी, मराठी कथा, मराठी काल्पनिक कथा, मराठी भयकथा, मराठी विश्व, मराठी रहस्य कथा, मराठी गूढ कथा, मराठी कल्पना विश्व, मराठी रोमांचक कथा, मराठी प्रेम कथा, मराठी प्रेम, मराठी भावना विश्व, मराठी भावुक कथा

Categories
कथा सुंदर नवरा

सुंदर नवरा – कथेची ओळख

सरिता, एक अतिस्वप्नाळु, अतिधाडसी आणि हट्टी मुलगी. वडिलांनी केलेल्या लाडाने आणि बुद्धिमत्तेच्या गर्वाने हट्टाला पेटली होती. तिला हवा होता.

सुंदर नवरा

आई :

अगं नवरा कर्तृत्ववान शोधावा, सुंदर असणं किती काळ टिकणार? आणि कर्तृत्व सिद्ध केलं असेन त्याने तर हवं ते करता येईन, मजा करता येईन आयुष्यात, चार चौघात मान वर करून फिरता येईन

अनेक फायदे सांगून झाले, बऱ्याच गोष्टींच ज्ञान दिलं

पण ….

सरीताने फक्त आणि फक्त एकाच ठोशा लावला होता

मी सुंदर नवरा मिळवणारच

सरिताचे वडील मात्र आजही तिला लहान समजून गमतीत हसत होते
सरिता ह्या बाबतीत फारच गाम्भीर होती. तिच्या मानाने पक्कं ठरवलं होतं. अनेक स्वप्ने पहिले होते, अनेक योजना आखल्या होत्या.
आता तिने मार्गक्रमण चालू केले होते

मराठी, मराठी कथा, मराठी काल्पनिक कथा, मराठी भयकथा, मराठी विश्व, मराठी रहस्य कथा, मराठी गूढ कथा, मराठी कल्पना विश्व, मराठी रोमांचक कथा, मराठी प्रेम कथा, मराठी प्रेम, मराठी भावना विश्व, मराठी भावुक कथा